BÉC TƯỚI THÂN XOAY

BB-906

Béc thân xoay 2 tia ren ngoài 17-21

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly

BB-906 TR

Béc thân xoay 2 tia ren trong 21-27

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly

BB-906 ( 21-27)

Béc thân xoay 2 tia nối không ren 21-27

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly
 

BB-906-Đ10

Béc thân xoay 2 tia đuôi 10 ly

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly

BB-926

Béc nhỏ thân xoay 2 tia ren ngoài 17-21

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly

BB-926 TR

Béc nhỏ thân xoay 2 tia ren trong 21-27

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly

BB-926 (21-27)

Béc nhỏ thân xoay 2 tia nối không ren 21-27

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly

BB-926-Đ10

Béc nhỏ thân xoay 2 tia đuôi 10 ly

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m
 • Áp lực: 0.5 – 1.6 bar
 • Lưu lượng: 200-250 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 3 ly
 

BB-966

Béc thân xoay 2 tia ren ngoài 17-21

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m – 4-5.5m
 • Áp lực: 0.8 – 1.6 bar-1-2 bar
 • Lưu lượng: 400-600 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 5 ly

BB-966 TR

Béc thân xoay 2 tia ren trong 21-27

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m – 4-5.5m
 • Áp lực: 0.8 – 1.6 bar – 1-2 bar
 • Lưu lượng: 400-600 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 5 ly

BB-966+

Béc thân xoay 2 tia ren ngoài 17-21 có móc tháo rời

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m -4-5.5m
 • Áp lực: 0.8 – 1.6 bar-1-2 bar
 • Lưu lượng: 300-450 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 5 ly

BB-966TR+

Béc thân xoay 2 tia ren trong 21-27 có móc tháo rời

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m -4-5.5m
 • Áp lực: 0.8 – 1.6 bar-1-2 bar
 • Lưu lượng: 300-450 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 5 ly

BB-916

Béc thìa thân xoay 2 tia ren ngoài 17-21 có móc tháo rời

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m -4-5.5m
 • Áp lực: 0.8 – 1.6 bar-1-2 bar
 • Lưu lượng: 300-450 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 5 ly

BB-916TR

Béc thìa thân xoay 2 tia ren trong 21-27 có móc tháo rời

 • Bán kính tưới: 4.5 – 6m -4-5.5m
 • Áp lực: 0.8 – 1.6 bar-1-2 bar
 • Lưu lượng: 300-450 L/H
 • Góc tưới 360
 • Họng phun 5 ly